Instructiefilmpjes

Hier vindt u uitleg over het correct gebruik van medicatie & hulpmiddelen

  • Inhalatietechnieken
  • Inspuitbare medicatie
  • Oogdruppels toedienen
  • Neusspoeling (Rhinicur)
  • Luizenkam
  • Vervallen medicatie

Inhalatietechnieken 

Dosis-aërosol (o.a. Atrovent, Duovent, Flixotide, Flutiform, Inuvair, Seretide, Ventolin)

Diskus (o.a. Flixotide, Seretide, Serevent)

Turbohaler (o.a. Oxis, Pulmicort, Symbicort)

Nexthaler (o.a.Univair)

Ellipta (o.a. Incruse, Relvar)

Easyhaler (o.a. Bufomix)

Breezhaler (o.a. Onbrez, Seebri, Ultibro)

Handihaler (o.a. Spiolto, Spririva)

Respimat (o.a. Spiriva)

Novolizer (o.a. Novolizer salbutamol, Novolizer formoterol, Novolizer Budenoside)

Aerolizer (o.a. Foradil)

Autohaler (o.a. Qvar)

Voorzetkamer

Inspuitbare technieken 

Epipen

Solostar insulinepen

Accu-Check (Diabetes – bloedglucose meten)

Glucagen

Enbrel

Humira

Injectie heparines (o.a. Clexane, Fraxiparine, Fraxodi, Innohep)

Oogdruppels toedienen

Neusspoeling (Rhinicur)

Luizenkam

Vervallen medicatie